شرکت بازرگانی/مهندسی تجارت پیشگان یاسین در سال 1381 توسط جمعی از کارشناسان سیستم کلاچ با هدف ساماندهی بازار خدمات پس از فروش قطعات کلاچ خودرو های سنگین و همچنین ارتقاء سطح استاندارد کیفی قطعات کلاچ وارداتی تأسیس گردید.

پس تحقق اهداف فوق ،وقت آن بود که فرآیند مشابه در خصوص سیستم ترمز نیز انجام گردد.

متعاقب آماده سازی های بازار بر اساس اهداف فوق ،اولین محموله “کلاچ و لنت ترمز” در سطح استاندارد جهانی در سال 86 برای مشتریان OEM و OES تأمین و ارایه گردید که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

لنت ترمز و کفشک در سامانه ترمز خودرو های سواری.

لنت ترمز و کفشک در سامانه ترمز خودرو های سنگین.

انواع محصولات لنت کلاچ سواری و سنگین.

که در دو برند پلاستکس و ژرمن تکس ارایه می شود.